ostatní informace Tisk Email

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

 

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní informace

 

Úmrtní list

Úmrtní list vystaví dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách oprávněným osobám do 30 dnů matriční úřad v místě úmrtí zemřelého.

Na požádání toto za Vás vyřídí i naše pohřební služba.


Doklady potřebné k vystavení úmrtního listu

občanský průkaz zemřelé/ho

rodný list zemřelé/ho

oddací list zemřelé/ho


Dědictví

Notáře nekontaktujte, vyčkejte jeho výzvy.


Vdovský důchod

Žádost o vdovský důchod nárokujte na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště.


Doklady potřebné k vyřízení vdovského důchodu

úmrtní list (originál)

oddací list (originál)

důchodové výměry obou manželů (pokud pobírali důchod)

občanský průkaz pozůstalé(ho) manžela(ky)

 


Sirotčí důchod

Žádost o sirotčí důchod nárokujte na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště.

 

 

Doklady potřebné k vyřízení sirotčího důchodu

úmrtní list (originál)

rodný list dítěte (originál)

potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte


Pohřebné

Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení.